SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH

TEMATY SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ Arcano Plus Sp. z o.o

DLA STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH

1/ Prawne aspekty przemocy w rodzinie w świetle przepisów kodeksu karnego i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz obowiązujących przepisów wykonawczych,

*

2/ Prawa i obowiązki członków Miejskich (Gminnych) Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w przypadku stwierdzenia wystąpienia przemocy w rodzinie. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu zaistnienia przestępstwa,

*

3/ Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – prawa i obowiązki członków miejskich (gminnych) komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zezwolenia, koncesje, zakazy. Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Przepisy karne związane z nadużywaniem alkoholu,

*

4/ Zasady ochrony danych osobowych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe a dobra osobiste. Przepisy karne dotyczące naruszenia zasad ochrony danych osobowych,

*

5/ Zasady ochrony informacji w aspekcie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych. Obowiązek udzielenia informacji. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej. Rodzaje informacji niejawnych. Tajemnice związane z wykonywanym zawodem lub z pełnioną funkcją,

*

6/ Uprawnienia straży gminnych (miejskich) w zakresie wykonywania kontroli ruchu drogowego. Obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń. Aktualne orzecznictwo sądowe,

*

7/ Kontrola fotoradarowa. Wzory pism kierowanych do właścicieli, użytkowników pojazdów oraz kierujących pojazdami. Reakcja na pisma otrzymywane od adresatów korespondencji. Prawa i obowiązki osób podejrzewanych o popełnienie wykroczenia,

*

8/ Prowadzenie postępowań o wykroczenia z art. 92a k.w. lub z art. 96 § 3 k.w. Zasady ustalania terminów popełnienia wykroczeń. Miejsce popełnienia wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. Właściwość sądu do rozpoznania sprawy. Środki dowodowe służące ustaleniu sprawcy wykroczenia. Zarzuty i przesłuchanie sprawcy. Przesłuchanie świadka. Czynności własne i czynności wykonywane w ramach pomocy prawnej. Zasady sporządzania notatek z ustaleń.

*

9/ Zasady opracowywania wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń z art. 92a k.w. lub z art. 96 § 3 k.w. Odstąpienie od przesłuchania osoby podejrzewanej w trybie art. 54 § 7 kpow. Rola oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądem. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Zaskarżanie orzeczeń sądowych poprzez wnoszenie zażaleń lub apelacji. Problematyka przedawnienia ścigania. Dobrowolne poddanie się karze,

*

10/ Postępowanie mandatowe w zakresie wykroczeń stwierdzonych przez strażników gminnych (miejskich) w tym wykroczeń ujawnionych przez fotoradar. Mandaty zaoczne, gotówkowe i kredytowane. Terminy, odmowa przyjęcia mandatu. Doręczenie mandatu osobiste lub za pośrednictwem poczty. Skutki odmowy przyjęcia mandatu. Zaskarżanie mandatu w trybie art. 101 kpow. Koszty postępowania,

*

11/ Postępowanie mandatowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2015 roku zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w kodeksie postępowania karnego.

 

INFORMACJE DOT. ORGANIZACJI I WARUNKÓW SZKOLEŃ :

Miejsce szkolenia: Poznań , w zależności od wielkości grupy i charakteru szkolenia :
grupy do 10 osób – sala dydaktyczna w siedzibie firmy
powyżej 10 osób oraz zajęcia wymagające działań w terenie- sala będąca w dyspozycji firmy z zapleczem do ćwiczeń i pokazów na zewnątrz.
Każdy z wyżej wymienionych tematów jest aktualnie dostępny,
w wersji:  4/6/8 godzinnej. Zajęcia mogą być przeprowadzone po zgromadzeniu odpowiedniej liczby chętnych.
Proponowany zakres programowy szkolenia realizowany jest przez praktyków
z danego zagadnienia , z potwierdzonymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Za oddzielnym uzgodnieniem możliwe przekazanie gotowych wzorów
dokumentacji i druków użytkowych.
Szkolenia odbywają się w oparciu o programy autorskie wykładowców ,tak
aby zapewnić przekaz konkretnej wiedzy praktycznej , umożliwiającej jej
najlepsze wykorzystanie w realizacji zadań służbowych.
Zajęcia mogą być prowadzone w formie wykładu teoretycznego , wykładu i
warsztatu praktycznego . Spotkania mają charakter interaktywny, istnieje
więc możliwość zadawania pytań i dyskusji.
Dla osób chętnych z grupy szkoleniowej istnieje możliwość skorzystania
z darmowego , kilkugodzinnego szkolenia z podstaw technik strzeleckich,
bądź posługiwania się pałką typu Tonfa .
Cena szkolenia podlega indywidualnym negocjacjom (zapewniamy jej konkurencyjność na rynku !). Proponujemy ustalanie wysokości opłaty całkowitej za edycję wybranego szkolenia, w odniesieniu do kosztu za osobę skierowaną na zajęcia.

Deklaracja do pobrania:

 Deklaracja udziału w szkoleniu w formacie PDF

 Deklaracja udziału w szkoleniu w formacie DOC

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !